1. Trưởng phòng

- Họ và tên: Phạm Hùng Thái. Năm sinh: 1968. 

- Địa chỉ: Thị trấn cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Thạc sỹ Khoa học quản lý giáo dục

- Số điện thoại: 0917923575

- Email: hungthaicaibe@gmail.comphamhungthai@tiengiang.gov.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Chỉ đạo, quản lý chung toàn ngành theo quy chế tổ chức và hoạt động được UBND huyện phê duyệt.

+ Điều hành ngân sách SNGD được cấp thẩm quyền phê duyệt.

+ Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và phát ngôn trước các cơ quan và báo chí.

+ Trực tiếp điều hành các lĩnh vực: Công tác tài chính; Công tác tổ chức cán bộ; Công tác Tổng hợp, thi đua; Công tác xây dựng CSVC, công tác Thống kê; Công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ.

+ Chỉ đạo, theo dõi, báo cáo công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn quốc gia các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

+ Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá công tác khảo thí; hoạt động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

+ Kế hoạch, xây dựng các dự án, chương trình đầu tư, phát triển.

+ Phụ trách công tác thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Phụ trách công tác phối hợp với với các Ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan liên quan.

2. Phó trưởng phòng

- Họ và tên: 

- Địa chỉ: 

- Trình độ: 

- Số điện thoại: 

- Email: 

- Thực hiện nhiệm vụ