CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Cái Bè có tất cả 08 Đảng viên, Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 đồng chí:

1. Đồng chí Phạm Hùng Thái - Bí thư chi bộ.

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của Chi bộ Phòng GDĐT Cái Bè.

Phụ trách trực tiếp các mảng công tác: tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, chương trình công tác hàng năm, hàng quý và chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chủ trì chỉ đạo chuẩn bị nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, Lễ kết nạp đảng viên, các sự  kiện khác của Chi bộ, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với công chức, viên chức Phòng GDĐT và các tổ chức liên quan thông qua Quy chế làm việc cụ thể và các công tác khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Đồng chí Dương Minh Trí - Phó Bí thư Chi bộ.

Giúp Bí thư phụ trách toàn bộ hoạt động của Chi ủy- Chi bộ theo ủy quyền của đồng chí Bí thư.

Phụ trách trực tiếp các mảng công tác: Chính trị, an ninh, quốc phòng; Công tác các đoàn thể chính trị- xã hội, công tác báo cáo- lưu trữ hồ sơ, công tác thông tin;

Phụ trách theo dõi thực hiện công tác sinh hoạt Đảng nơi cư trú của Chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng của chi bộ; Trực tiếp soạn thảo một số văn bản quy chế - quy định của Chi bộ và thực hiện công tác khác theo yêu cầu của Chi ủy chi bộ và yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Đồng chí Phan Thanh Thúy - Chi uỷ viên.

Giúp Bí thư xử lý, giải quyết những công việc khi Bí thư ủy quyền.

Phụ trách trực tiếp các mảng công tác: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện các báo cáo theo yêu cầu công việc được giao, báo cáo bảo vệ chính trị nội bộ hàng tháng về Ban tổ chức Huyện ủy; báo cáo công tác đảng hàng quý về huyện ủy và văn phòng Sở GDĐT.

Làm thư ký các phiên họp cấp ủy chi bộ theo quy định; quản lý con dấu của Chi bộ; phụ trách công tác tài chính của Chi bộ, thu- nộp đảng phí theo quy định.

Phụ trách theo dõi, đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với toàn thể Đảng viên chi bộ; phối hợp đồng chí phụ trách Công nghệ thông tin tham mưu chuyển tải hình ảnh, tin tức hoạt động của Chi bộ lên website và đưa tin về Website của Sở GDĐT, các cơ quan liên quan; trực tiếp phụ trách các cơ sở Giáo dục Mầm non theo phân công của Cấp ủy và Trưởng phòng.