1. Quản lý giáo dục mầm non

- Họ và tên: Phan Thanh Thúy. Năm sinh: 1982

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Cử nhân Giáo dục mầm non

- Số điện thoại: 0984138188

- Email: c0chuyenmoncaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Giúp trưởng phòng phụ trách chuyên môn bậc Mầm non

+ Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia bậc Mầm non.

+ Phụ trách các kỳ thi, cuộc thi theo định kỳ của giáo viên và học sinh nhóm trẻ bậc Mầm non; thống kê chất lượng bậc Mầm non.

+ Phê duyệt báo cáo CSDL ngành (phân hệ mầm non)

+ Phụ trách tham mưu đánh giá CBQL bậc Mầm non.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

2. Quản lý giáo dục tiểu học

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa. Năm sinh: 1972

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Cử nhân Giáo dục tiểu học

- Số điện thoại: 0933830333

- Email: c1chuyenmoncaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Giúp trưởng phòng phụ trách chuyên môn cấp Tiểu học.

+ Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp Tiểu học.

+ Phụ trách các kỳ thi, cuộc thi theo định kỳ của giáo viên và học sinh cấp Tiểu học; thống kê chất lượng giáo dục cấp Tiểu học.

+ Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện hệ thống quản lý trường học Smas; phê duyệt báo cáo CSDL ngành (phân hệ tiểu học)

+ Phụ trách tham mưu đánh giá CBQL cấp Tiểu học.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

3. Quản lý giáo dục trung học sơ sở

3.1. Phụ trách: 

  3.1.1 Dương Minh Trí. Năm sinh: 1970

   - Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

   - Trình độ: Cử nhân Giáo dục Chính trị; cao đẳng Sư phạm tiếng Anh

   - Số điện thoại: 0983310119

   - Email: c2chuyenmoncaibe.tiengiang@moet.edu.vn

   3.1.2. Nguyễn Thành Đạt. năm sinh 1997.

    - Địa chỉ: Hậu Mỹ bắc A huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

   - Trình độ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

   - Số điện thoại: 0368848829

   - Email: c2chuyenmoncaibe.tiengiang@moet.edu.vn

3.2. Thực hiện nhiệm vụ

- Giúp Trưởng phòng phụ trách chuyên môn cấp THCS; tham mưu chỉ đạo giảng dạy Tiếng Anh.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia cấp THCS.

- Phụ trách các kỳ thi, cuộc thi theo định kỳ của giáo viên và học sinh cấp THCS;

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thực hiện hệ thống quản lý trường học Vnedu; phê duyệt báo cáo CSDL ngành (phân hệ THCS)

- Phụ trách tham mưu đánh giá CBQL cấp THCS.

- Phụ trách công tác khảo thí, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách  công tác Đoàn- Đội và công tác an toàn giao thông.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

4. Quản lý giáo dục thường xuyên, hoạt động văn-thể-mỹ

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải. Năm sinh: 1970

- Địa chỉ: xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Cử nhân Giáo dục tiểu học

- Số điện thoại: 0974414568

- Email: phocapcaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

Phụ trách công tác giáo dục thường xuyên, theo dõi- đánh giá hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; công tác nông thôn mới (tiêu chí phổ cập); Giáo dục đặc biệt;

+ Phụ trách hoạt động phong trào Văn -Thể - Mỹ; Công tác bình đẳng giới;theo dõi và tham mưu thực hiện các cuộc vận động toàn ngành;

+ Phối hợp tổ chức các sự kiện của ngành, các Hội nghị của Phòng;

+ Phụ trách công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông;

+ Phụ trách Công tác y tế trường học, theo dõi công tác vệ sinh môi trường, xây dựng trường Xanh- Sạch- Đẹp;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công;

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.