1. Đặng Văn Tăng

- Địa chỉ: xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

- Số điện thoại: 0354214676

- Email: tochuccaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Tham mưu công tác Tổ chức cán bộ; Công tác quy hoạch, kế hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bố trí đội ngũ; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; chế độ chính sách nhà giáo.

+ Tổ chức thực hiện và quản lý các phần mềm ứng dụng  quản lý công chức, viên chức theo quy định.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được trưởng phòng phân công.

2. Nguyễn Thị Hồng Phúc

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Đại học kế toán; Trung cấp văn thư

- Số điện thoại: 0354806403

- Email: pgdcaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính, ISO;

+ Phụ trách báo cáo ngày, tuần về lãnh đạo phòng;

+ Trực tiếp nhận và trả kết quả (một cửa Huyện).

+ Phối hợp bộ phận Tổ chức kiểm tra, theo dõi, tham mưu duyệt nâng thâm niên nhà giáo cho viên chức sự nghiệp Giáo dục.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công;

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.

3. Phan văn Minh

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Đại học kế toán; Kỹ thật viên trung cấp

- Số điện thoại: 0907464539

- Email: taivucaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Phụ trách Kế toán đơn vị; hướng dẫn, kiểm tra các Trường thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+ Tham mưu, đề xuất mua sắm trang thiết bị, tham mưu duyệt các đề xuất sửa chữa CSVC;

+ Phối hợp các bộ phận khác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện một số công tác khác khi được trưởng phòng phân công.

4. Phạm Xuân Nguyên

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Đại học kế toán

- Số điện thoại: 0933276489

- Email: taivucaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Hỗ trợ nghiệp vụ Kế toán đơn vị theo nhiệm vụ cụ thể được cán bộ phụ trách kế toán phân công;

+ Phối hợp kiểm tra, theo dõi, tham mưu duyệt nâng lương, phụ cấp, các chế độ cho CCVC các đơn vị thuộc Phòng quản lý;

+ Thực hiện một số công tác khác khi được trưởng phòng phân công.

5. Ngô Chí Dũng

- Địa chỉ: Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

- Trình độ: Cử nhân Giáo dục tiểu học

- Số điện thoại: 0986654580

- Email: thanhtracaibe.tiengiang@moet.edu.vn

- Thực hiện nhiệm vụ

+ Phụ trách công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu quản lý dạy thêm học thêm.

+ Phụ trách công tác pháp chế, hoạt động tuyên truyền pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền.

+ Phụ trách quy hoạch mạng lưới trường lớp, phát triển cơ sở vật chất; công tác nông thôn mới (tiêu chí cơ sở vật chất)

+ Phụ trách tham mưu chỉ đạo An ninh trật tự trường học.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.

+ Phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện các công việc được giao.